Test: Poisťovníctvo 6 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 6. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a tým aj poistného plnenia je:
a)
b)
c)
2. Pracovník poisťovne, ktorý uskutočňuje likvidáciu poistnej udalosti, teda určuje mieru oprávnenosti nároku klienta a na základe prepočtu stanoví výšku poistného plnenia je:
a)
b)
c)
3. Výpočet poistného pre konkrétne riziko je:
a)
b)
c)
4. Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia vkladu, cenného papiera alebo inej hodnoty na dohodnuté podmienky je:
a)
b)
c)
5. Podmienky pre určité poistné druhy je:
a)
b)
c)
6. Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia je:
a)
b)
c)
7. Rozhodnutie alebo udalosť, ktoré nemôže občan ovplyvniť je:
a)
b)
c)
8. Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený, alebo poškodený je:
a)
b)
c)
9. Termín vzniku poistenia je:
a)
b)
c)
10. Ceny za jednotku poisťovacej služby sa nazývajú:
a)
b)
c)
11. Dôchodok z životného poistenia kapitálového alebo variabilného, životného poistenia dôchodkového alebo z poistenia zodpovednosti za škody pokiaľ je jeho súčasťou náhrada škody na zdraví je:
a)
b)
c)
12. Indexová doložka spôsobuje každoročné zvyšovanie poistného (vrátane poistných čiastok doplnkového poistenia zjednaného v poistnej zmluve) je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: