Test: Poisťovníctvo 4 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 4. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Úroky, úroky z omeškania, náklady a trovy spojené s uplatnením pohľadávky banky, poistné, ktoré uhradí banka poisťovni za poisteného pri poistení založenej nehnuteľnosti je:
a)
b)
c)
2. Zmluvné - dobrovoľné poistenie motorových vozidiel, pre prípad ich poškodenia alebo zničenia, najmä ich prevádzkou (dopravná nehoda) je:
a)
b)
c)
3. Písomné oznámenie banky o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru je:
a)
b)
c)
4. Organizácia, ktorá združuje poisťovne Slovenska sa volá:
a)
b)
c)
5. Sadzba, ktorú je povinný dlžník zaplatiť banke ako veriteľovi v zmysle zmluvy je:
a)
b)
c)
6. Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne je:
a)
b)
c)
7. Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia je:
a)
b)
c)
8. Verejná obchodná súťaž v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č je:
a)
b)
c)
9. Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný je:
a)
b)
c)
10. Zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch je:
a)
b)
c)
11. Opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok je:
a)
b)
c)
12. Potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie sa nazýva je:
a)
b)
c)
13. Dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia je:
a)
b)
c)
14. Obchodná spoločnosť, v ktorej má dlžník a/alebo garant obchodný podiel alebo družstvo, ktorého je dlžník a/alebo garant členom je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: