Test: Poisťovníctvo 2 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Potvrdením o zaplatení poistného je:
a)
b)
c)
2. Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne) sa nazýva:
a)
b)
c)
3. Doba, po ktorú banka jednostranne nezmení výšku úrokovej sadzby je:
a)
b)
c)
4. Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia je:
a)
b)
c)
5. Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného je:
a)
b)
c)
6. Neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať je:
a)
b)
c)
7. Vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené je:
a)
b)
c)
8. Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje je:
a)
b)
c)
9. Riziko, alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou je:
a)
b)
c)
10. Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode, ktorá je poisteným krytá je:
a)
b)
c)
11. Udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje je:
a)
b)
c)
12. Poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá riadi viac samostatných hospodárskych subjektov je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: