Test: Poisťovníctvo 1 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Zvýhodnenie poistníka alebo poistného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky je:
a)
b)
c)
2. Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané je:
a)
b)
c)
3. Postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení je:
a)
b)
c)
4. Stav, kedy poistná suma, dohodnutá v poistnej zmluve, je väčšia, ako poistná hodnota poisteného predmetu následné poistné je:
a)
b)
c)
5. Akceptácia, alebo uznanie poisťovňou návrhu poistnej zmluvy za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia je:
a)
b)
c)
6. Udalosť, ktorou bol poškodený poistený predmet, záujem alebo osoba je:
a)
b)
c)
7. Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty je:
a)
b)
c)
8. Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poistných podmienok postihla poistený majetok je:
a)
b)
c)
9. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na zásielkach počas prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne je:
a)
b)
c)
10. Zabezpečenie pohľadávky banky na základe zabezpečovacej zmluvy vo forme záložného práva ku založenej nehnuteľnosti je:
a)
b)
c)
11. Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty je:
a)
b)
c)
12. Odpísanie peňažných prostriedkov z klientovho účtu v súvislosti s uskutočnenou transakciou je:
a)
b)
c)
13. Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve je:
a)
b)
c)
14. Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, taríf, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného je:
a)
b)
c)
15. Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: