Test: Poistenie 1 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poistenie 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Čiastka vyplácaná klientovi percentuálne z poistnej rezervy spravidla pri zrušení poistenia klientom je:
a)
b)
c)
2. Poistné, ktoré sa platí v dohodnutých poistných obdobiach počas poistnej doby je:
a)
b)
c)
3. Okamih dohodnutý v poistnej zmluve ako začiatok poistenia je:
a)
b)
c)
4. Čiastka, ako riziko plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti pri poistení majetku alebo osôb je:
a)
b)
c)
5. Poistenie pre prípad smrti, pre prípad dožitia sa konca trvania poistenia a ich kombinácia je:
a)
b)
c)
6. Krytie záväzkov poisťovne splatných v budúcnosti voči klientom zabezpečuje:
a)
b)
c)
7. Osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné je:
a)
b)
c)
8. Udalosť, o ktorej účastníci odôvodnene predpokladajú, že môže nastať počas doby trvania poistenia, nevedia však, kedy nastane, prípadne či vôbec nastane je:
a)
b)
c)
9. Frekvencia platenia poistného (napr. mesačne, štvrťročne, ročne) je:
a)
b)
c)
10. Osoba, ktorej sa vyplatí poistné plnenie v prípade, ak nastane poistná udalosť je:
a)
b)
c)
11. Doba, na ktorú bola poistná zmluva uzatvorená je:
a)
b)
c)
12. Udalosť bližšie vymedzená vo všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie, ktorá má za následok telesné poškodenie poisteného alebo jeho smrť je:
a)
b)
c)
13. Dvojstranný právny úkon medzi poisťovateľom a poistníkom je:
a)
b)
c)
14. Doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné v dohodnutých intervaloch je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: