Test: Manažment kvality 2 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment kvality 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Najdôležitejšie procesy v organizácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť plniť požiadavky zákazníkov, chod a zlepšovanie sa organizácie je:
a)
b)
c)
2. Potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné sa označujú ako:
a)
b)
c)
3. Organizácia je závislá od svojich zákazníkov, preto má chápať ich terajšie a budúce potreby, má uspokojovať ich požiadavky a snažiť sa prekonať ich očakávania. Jedná sa o prístup, označovaný ako :
a)
b)
c)
4. Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou je:
a)
b)
c)
5. Činnosť ktorá má prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, zistení z auditov, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností, preskúmaní manažmentom akýmkoľvek spôsobom zvyšovať parametre systému manažérstva kvality je:
a)
b)
c)
6. Súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach je:
a)
b)
c)
7. Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán je:
a)
b)
c)
8. Interná previerka systému manažérstva kvality organizácie je:
a)
b)
c)
9. Pokiaľ nie je možné verifikovať produkt na výstupe je potrebné výsledný produkt :
a)
b)
c)
10. Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov je:
a)
b)
c)
11. Výsledok procesu je:
a)
b)
c)
12. Podľa EFQM je tento pojem definovaný ako systematický, všetko zahŕňajúci a pravidelný proces preskúmavania činnosti organizácie a ich výsledkov na báze Modelu Excelence. Jedná sa o :
a)
b)
c)
13. Dlhodobý záväzok medzi dvoma alebo viacerými organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických obchodných cieľov zvyšovaním efektívnosti zdrojov každého z partnerov je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: