Test: Manažment výroby 2 (17 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment výroby 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Definované ako sociálny proces ovplyvňovania činnosti jednotlivcov alebo skupiny, ktorého výsledkom je (dobrovoľná) spoluúčasť uvažovaných osôb na dosahovaní stanoveného cieľa v danej situácií je:
a)
b)
c)
2. Odhaľovanie a prekonávanie omylov a nedostatkov, rozlišovanie správneho a nesprávneho, pravdivého a nepravdivého, opravdivého a neopravdivého, hodnotného a nehodnotného, posudzovanie primeranosti norme, kritériu a pod je:
a)
b)
c)
3. Vonkajší, spravidla skupinový, poprípade združený obal, často medzičlánok vložený medzi spotrebiteľské obaly a prepravný obal je:
a)
b)
c)
4. Cieľavedomé prerušenie materiálového toku na stanovenom mieste (v skladovom článku logistického reťazca) po určitú dobu, pri ktorom materiál (tovar) existuje vo forme zásoby a je chránený pred nežiaducimi vplyvmi je:
a)
b)
c)
5. Sebapresadzujúce a nespolupracujúce správanie – jedinec sleduje svoje vlastné záujmy na úkor druhého je:
a)
b)
c)
6. Riadený pohyb materiálu prevádzaný spravidla pomocou aktívnych prvkov cieľavedome a hospodárne tak, aby bol materiál k dispozícii na danom mieste, v potrebnom množstve a v očakávanej kvalite, v požadovanej dobe a s vopred určenou spoľahlivosťou je:
a)
b)
c)
7. Odborné premiestňovanie, uloženie a usmerňovanie materiálu vo výrobe a v obehu vrátane skladov je:
a)
b)
c)
8. Správanie, kde jedinec sa snaží presadiť len svoje záujmy, bez rešpektovania záujmov druhej strany je:
a)
b)
c)
9. Hierarchia ľudských potrieb, ktorú definoval americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943 je:
a)
b)
c)
10. Tvorivá skupinová aktivita zameraná na generovanie veľkého množstva nápadov na riešenie daného problému je:
a)
b)
c)
11. Výsledok efektívneho procesu premiestňovania (dopravy), vlastná výsledná zmena pri prekonávaní priestoru a času je:
a)
b)
c)
12. Vyvažovanie rozvrhu výroby, použitím kapacity, ktorá je rovnaká pre každý proces, vyrábajúci na rovnakej úrovni výstupu každý týždeň a fungovaním tržného ťahu, spracovanie objednávok použitím Kanbanu a metód JIT sa nazýva:
a)
b)
c)
13. Pomer celkových výstupov ku vstupu kapitálu (fixného a pracovného) je :
a)
b)
c)
14. Rozširovanie pracovnej spôsobilosti spočívajúce v tom, že z každého dobrého pracovníka je možné urobiť malého manažéra je:
a)
b)
c)
15. Spôsob určenia optimálnej veľkosti objednávacieho množstva pre doplnenie do skladu výpočtom pre danú sortimentnú položku podľa Wilsonovho (Campovho) vzorca, minimalizujúceho celkové náklady ako náklady na udržovanie zásob a náklady na objednanie sa označuje ako:
a)
b)
c)
16. Množstvo práce, ktoré operátor dokončí za normominútu práce za jednu minútu sa označuje ako:
a)
b)
c)
17. Jednoduchý a priamočiary nástroj zisťovania postojov jedincov je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: