Test: Podielové fondy (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Podielové fondy. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami sa volá:
a)
b)
c)
2. Cena, za ktorú investor nadobúda podiel a ktorá pozostáva z aktuálnej ceny a poplatku je:
a)
b)
c)
3. Čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi a tvoria ju cenné papiere vrátane úrokov z úročených cenných papierov a predkupných práv vyplývajúcich z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a termínovaných účtoch a pohľadávky fondu mínus záväzky fondu je:
a)
b)
c)
4. Čistá hodnota majetku v podielovom fonde vydelená počtom podielov v obehu je:
a)
b)
c)
5. Banka, ktorá dohliada na spravovanie majetku v podielovom fonde sa nazýva:
a)
b)
c)
6. Určený podiel na majetku podielového fondu, obsahujúci informáciu o počte podielov a počiatočnej hodnote podielu sa nazýva:
a)
b)
c)
7. Suma, za ktorú sa podiel vydáva od prvého dňa vytvárania podielového fondu, najdlhšie však po dobu jedného mesiaca je:
a)
b)
c)
8. Základným dokumentom fondu, obsahuje podmienky existencie a činnosti podielového fondu je:
a)
b)
c)
9. Právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného zákonom č. 594/2003 o kolektívnom investovaní a štatútom podielového fondu a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov je:
a)
b)
c)
10. Investor, ktorý nadobudol podielové listy je:
a)
b)
c)
11. Cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v otvorenom podielovom fonde a s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu je:
a)
b)
c)
12. Cena, vyplatená podielnikovi pri jeho vrátení je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: