Test: Majetok v podielovom fonde 1 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Majetok v podielovom fonde 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Rozloženie investícií v podielových fondoch do viacerých druhov aktív sa označuje ako:
a)
b)
c)
2. Veličina, ktorá vyjadruje vzájomné súvislosti medzi cennými papiermi sa nazýva:
a)
b)
c)
3. Cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou sa volá:
a)
b)
c)
4. Miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery je:
a)
b)
c)
5. Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky plniť je:
a)
b)
c)
6. Ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru rizika jednotlivých cenných papierov resp. celého fondu je:
a)
b)
c)
7. Rýchlosť s akou je finančný trh schopný premeniť investíciu vo finančných aktívach na hotovosť pri čo najnižších transakčných nákladoch sa nazýva:
a)
b)
c)
8. Ak podpriemerné výnosy jedného CP sprevádzajú nadpriemerné výnosy druhého CP, t. j. kurzy CP idú protichodným smerom, používame pojem:
a)
b)
c)
9. Pravidlá investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom sa súhrnným názvom volajú:
a)
b)
c)
10. Súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku podielového fondu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: