Test: Fondy 2 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Fondy 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Spis vytvorený riadiacim orgánom pre každý projekt, ktorého súčasťou je originál žiadosti o NFP, originál zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých dodatkov, originály žiadostí o platbu, originály monitorovacích správ, a originály ďalších dokumentov sa označuje ako:
a)
b)
c)
2. Priebežné hodnotenie vykonávané RO v prípade OP resp. koordinátorom príslušnej horizontálnej priority zamerané najmä na oblasť efektívnosti a účinnosti výstupov a výsledkov realizovanej pomoci je:
a)
b)
c)
3. Súhrn projektov podporujúcich tematicky príbuzné aktivity prispievajúci k realizácii cieľov prioritnej osi operačného programu je:
a)
b)
c)
4. Národný referenčný dokument o národnej stratégii rozvoja pripravený v zmysle čl. 27 Nariadenia Rady ES 1083/2006 predstavujúci referenčný nástroj na prípravu programovania fondov cez operačné programy v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva je:
a)
b)
c)
5. Cieľ, ktorého dosiahnutie garantuje prijímateľ realizáciou nosných aktivít špecifických pre príslušné opatrenie vyjadrený kľúčovým výstupovým ukazovateľom OP pre danú oblasť intervencie je:
a)
b)
c)
6. Práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska sú označované ako:
a)
b)
c)
7. Deň prevzatia doporučenej zásielky, respektíve piaty deň od uloženia takejto zásielky na pošte respektíve v prípade nedoručiteľnosti zásielky adresátovi deň vrátenia odosielateľovi sa považuje za:
a)
b)
c)
8. Dokument vypracovaný riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené je:
a)
b)
c)
9. Financovanie činností operačného programu týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a kontroly spolu s činnosťami na posilnenie administratívnej kapacity sa označuje ako:
a)
b)
c)
10. Organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba určená vládou SR zodpovedná za prevod prostriedkov verejných rozpočtov vyčlenených pre príslušný OP na spolufinancovanie prijímateľovi je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: