Test: Európske projekty 1 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Európske projekty 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Posúdenie finančnej výkonnosti projektu pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s a bez financovania projektu je:
a)
b)
c)
2. Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, ktorá sa zúčastňuje na realizácii aktivít projektu finančne alebo poskytovaním špecifických služieb, tovarov alebo prác je:
a)
b)
c)
3. Nežiaduce existujúce, resp. vznikajúce priestorové rozdiely v oblasti hmotného a ľudského kapitálu, ktoré je nutné prekonať, aby boli dosiahnuté ciele sociálnej a ekonomickej súdržnosti sa označujú ako:
a)
b)
c)
4. Úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov prijímateľa súvisiaci s realizáciou projektu je:
a)
b)
c)
5. Aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 majúce charakter najmä návratnej finančnej pomoci, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, fondy mestského rozvoja aj formou verejno-súkromných partnerstiev sa označujú ako:
a)
b)
c)
6. Potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu je:
a)
b)
c)
7. Výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami sa označujú ako:
a)
b)
c)
8. Právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je:
a)
b)
c)
9. Skupina alebo entita, ktorá má úžitok/je pozitívne ovplyvnená realizáciou projektu je:
a)
b)
c)
10. Jedna z 3 tematických priorít stratégie v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich špecifických priorít s konkrétnymi, merateľnými cieľmi je:
a)
b)
c)
11. Koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie sa označuje ako:
a)
b)
c)
12. Dlhodobý efekt intervencie na danú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu intervencie je:
a)
b)
c)
13. Každý projekt zahŕňajúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok je:
a)
b)
c)
14. Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie vykonávanie a ukončenie projektu, ktorému sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky verejných rozpočtov je:
a)
b)
c)
15. Posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: