Test: Európske fondy 1 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Európske fondy 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi uhrádzané štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere je:
a)
b)
c)
2. Hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR je:
a)
b)
c)
3. Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, ktorý žiada o prostriedky na spolufinancovanie navrhovaného projektu je:
a)
b)
c)
4. Informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou je:
a)
b)
c)
5. Číselník štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý obsahuje zoznam pracovných činností, ktoré sú vykonávané tak kolektívom ako aj individuálnymi subjektmi korešpondujúci s klasifikáciou ekonomických činností EU NACE je:
a)
b)
c)
6. Posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom zvýšenia a zlepšenia kvality investícií je:
a)
b)
c)
7. 11 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch implementácie projektu je:
a)
b)
c)
8. Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu je:
a)
b)
c)
9. Akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov je:
a)
b)
c)
10. Najvyšší výkonný orgán Európskej únie s rozsiahlou rozhodovacou právomocou je:
a)
b)
c)
11. Finančné a nefinančné zdroje, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške sú:
a)
b)
c)
12. Finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: