Test: Európska Únia 2 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Európska Únia 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Verejný ochranca ľudských práv je:
a)
b)
c)
2. Členom menovej únie sa môže stať len tá krajina, ktorá spĺňa prísne požiadavky finančnej a hospodárskej stability, takzvané :
a)
b)
c)
3. Najvyšší politický orgán EÚ je:
a)
b)
c)
4. Orgán zodpovedný za prípravu programových dokumentov (Národný rozvojový plán, Operačné programy,. . . ), ich implementáciu (vypísanie výziev na predkladanie projektov, výber projektov,. . . ) a hodnotenie úspešnosti je:
a)
b)
c)
5. Jedna z najvýznamnejších inštitúcií EÚ, ktorej úlohou je takmer výlučné právo navrhovať právne normy Európskeho spoločenstva je:
a)
b)
c)
6. Obdobie, počas ktorého sa na členský štát nevzťahujú všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce z acquis communautaire je:
a)
b)
c)
7. Spolufinancovanie z fondov EÚ sa vypočíta ako podiel oprávnených nákladov na projekt :
a)
b)
c)
8. Priority Operačného programu sa konkretizujú v opatreniach :
a)
b)
c)
9. Krajiny, ktoré uzavreli s ES asociačnú dohodu sú:
a)
b)
c)
10. Forma medzinárodnej ekonomickej integrácie je:
a)
b)
c)
11. Nástroje EÚ, ktoré formou grantov podporujú rozmanité oblasti ľudskej činnosti, najmä školstvo (Leonardo da Vinci, Socrates) a vedu a výskum sú:
a)
b)
c)
12. Centrálna banka eurozóny, ktorej hlavným cieľom je udržiavanie stabilnej cenovej hladiny (nízkej inflácie) sa nazýva:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: