Test: Ekonomika 1 (18 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Ekonomika 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Cenný papier vyjadrujúci záväzok emitenta splatiť určitú čiastku v určenom termíne vrátane príslušného úrokového výnosu je:
a)
b)
c)
2. Stávka s poisťovňou, že nastane málo pravdepodobná ale spravidla vysoko nákladná udalosť (napríklad požiar alebo úmrtie) je:
a)
b)
c)
3. Hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky je:
a)
b)
c)
4. Zásah štátu do trhovej výmeny, spravidla sa používa na označenie zásahu centrálnej banky na devízovom trhu, ktorá nakupuje alebo predáva svoju menu, aby zvrátila jej oslabovanie alebo posilňovanie je:
a)
b)
c)
5. Verejný zoznam vedený na príslušnom súde, v ktorom sú zapísané subjekty zaoberajúce sa podnikateľskou činnosťou je:
a)
b)
c)
6. Business To Business – medzipodnikové obchodné vzťahy sa označujú ako:
a)
b)
c)
7. Termínový kontrakt, ktorým jedna strana získava právo v budúcnosti kúpiť (kúpna opcia - call option) alebo predať (predajná opcia - put option) finančné aktívum alebo komoditu za cenu stanovenú v súčasnosti je:
a)
b)
c)
8. Termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny je:
a)
b)
c)
9. Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze je:
a)
b)
c)
10. Forma dodávateľského úveru, keď dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh (exportnú pohľadávku) banke je:
a)
b)
c)
11. Zdroje, ktoré si banka odkladá na krytie neurčitých budúcich rizík sú:
a)
b)
c)
12. Poukážka na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dlhopisu alebo akcie je:
a)
b)
c)
13. Index spotrebiteľských cien vyjadrujúci ich zmenu v sledovanom období je:
a)
b)
c)
14. Druh termínového kontraktu, pri ktorom sa kupuje a predáva prísľub v určenom čase v budúcnosti kúpiť alebo predať finančné aktívum alebo komoditu za pevnú, vopred stanovenú cenu je:
a)
b)
c)
15. Americký akciový index najdôležitejších akcií kótovaných na Newyorskej akciovej burze (NYSE), v súčasnej podobe existuje od roku 1928 je:
a)
b)
c)
16. Subjekt vydávajúci cenný papier, pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch spravidla o podnik alebo štát, ktorí sa ich vydaním stávajú dlžníkmi je:
a)
b)
c)
17. Sťahovanie prebytočných peňazí z obehu s cieľom zmierniť tlak na infláciu, centrálna banka ho realizuje predajom vlastných pokladničných poukážok alebo repo obchodmi, v rámci ktorých si komerčné banky ukladajú prostriedky v centrálnej banke je:
a)
b)
c)
18. Referenčné úrokové sadzby týždňových až ročných medzibankových depozitov, za ktoré si banky navzájom požičiavajú krátkodobé zdroje denominované v slovenských korunách je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: