Test: Bankovníctvo 7 (11 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 7. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Potvrdenie o splatení v plnom rozsahu, resp. čiastočnom splatení dlžnej sumy je:
a)
b)
c)
2. Na predmet zabezpečenia úveru, vkladom záložných zmlúv a návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností banka zriaďuje :
a)
b)
c)
3. Bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie je:
a)
b)
c)
4. Poskytovateľ poisťovacích služieb, ktorý inkasuje poistné, vytvára rezervy na prípadné poistné udalosti a vypláca poistné náhrady, ak takéto udalosti nastali je:
a)
b)
c)
5. Suma, ktorú dlžník uhrádza banke v prípade omeškania splátky úveru je:
a)
b)
c)
6. Automaticky obnovovaný úver je:
a)
b)
c)
7. Nevyplnený doklad bez výhrad je:
a)
b)
c)
8. Dokument územného plánovania, v ktorom sa stanoví funkčné využitie všetkých plôch na celom území obce a základné priestorové usporiadania zástavieb na týchto plochách je:
a)
b)
c)
9. Pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch je:
a)
b)
c)
10. Znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí je:
a)
b)
c)
11. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej banka požičala peniaze je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: