Test: Bankovníctvo 4 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 4. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Úplné alebo čiastočné využitie poskytnutého úveru je:
a)
b)
c)
2. Listina na základe ktorej vlastník nehnuteľnosť získal (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, atď. je:
a)
b)
c)
3. Právo banky na peňažné plnenie voči klientovi je:
a)
b)
c)
4. Špeciálny účet, ktorý slúži len na úhradu splátok úveru je:
a)
b)
c)
5. Pozemok určený k zastavaniu, ktorý musí umožňovať realizáciu navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie je:
a)
b)
c)
6. Cenou za bankové produkty a služby sú:
a)
b)
c)
7. V znaleckom posudku sa stanovuje je:
a)
b)
c)
8. Dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami banky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb je:
a)
b)
c)
9. Komerčné poistenie osôb na dožite, úmrtie a invaliditu je:
a)
b)
c)
10. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom obsahujúci nasledovné: predmet zmluvy; čas, termíny a miesto plnenia a splnenia; zmluvnú cenu a platobné podmienky; podmienky vykonania diela; odovzdanie a prevzatie diela; vlastnícke právo k predmetu diel:
a)
b)
c)
11. Miera, ktorá zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie je:
a)
b)
c)
12. Dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy je:
a)
b)
c)
13. Rozhodnutie vydané stavebným úradom, v ktorom povoľuje užívanie stavby je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: