Test: Bankovníctvo 3 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného obmedzuje :
a)
b)
c)
2. Právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá má na výkon svojej činnosti udelené bankové povolenie je:
a)
b)
c)
3. Osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas je:
a)
b)
c)
4. Problémový úver, tzn. úver, ktorého splácanie je nejakým spôsobom ohrozené je:
a)
b)
c)
5. Osoba ktorá vstupuje do úverového vzťahu spolu s hlavným žiadateľom o úver a má rovnaké povinnosti ako hlavný žiadateľ je:
a)
b)
c)
6. Informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách spravuje :
a)
b)
c)
7. Vrcholný subjekt menovej politiky štátu a aj pri zastupovaní štátu v medzinárodných finančných a menových inštitúciách predstavuje :
a)
b)
c)
8. Upozornenie, že právne vzťahy v liste vlastníctva sú zaťažené právnou zmenou je:
a)
b)
c)
9. V prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver, používame pojem :
a)
b)
c)
10. Dokument, na základe ktorého sa môžu uskutočňovať stavby a ich zmeny je:
a)
b)
c)
11. Spôsob hodnotenia ekonomického postavenia a finančnej sily klienta predstavuje :
a)
b)
c)
12. Výsledkom zememeračských činnosti, ktorý sa vyhotovuje geodetom v prípade, že na časti pozemku dôjde ku zmene, ktorú je potrebné zapísať a zakresliť v katastri nehnuteľností je:
a)
b)
c)
13. Produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov účelovo alebo neúčelovo a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky je:
a)
b)
c)
14. Blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: