Test: Bankovníctvo 2 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Bankovníctvo 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa pokiaľ tak neurobil dlžník je:
a)
b)
c)
2. Výška zmluvne poskytnutého úveru je:
a)
b)
c)
3. Budova určená na bývanie, ktorá pozostáva zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie je:
a)
b)
c)
4. Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť istiny skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o :
a)
b)
c)
5. Sankcia za nesplnenie, resp. oneskorené plnenie svojho záväzku u veriteľa je:
a)
b)
c)
6. Budova určená hlavne na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie je:
a)
b)
c)
7. Úver poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania je:
a)
b)
c)
8. Súhrn údajov o nehnuteľnostiach na území Slovenskej republiky, zahŕňajúci ich súpis a popis a ich polohové a geometrické určenie je:
a)
b)
c)
9. Zmenkový ručiteľ, záväzok tretieho subjektu splatiť zmenku v prípade dlžníkovho neplatenia je:
a)
b)
c)
10. Banková, alebo iná záruka je:
a)
b)
c)
11. Spôsob splácania úveru, pri ktorom počas celej platnosti úveru sa klientovi objem splátky zvyšuje je:
a)
b)
c)
12. Skratka, ktorá je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená za rok je:
a)
b)
c)
13. Ekonomické podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia o členstvo v Európskej menovej únii sa označujú ako:
a)
b)
c)
14. Doklad z katastrálneho úradu, ktorý obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, tj. katastrálne územie, majetkovú podstatu, vlastnícke práva, ťarchy (vecné bremená a záložné práva), atď. je:
a)
b)
c)
15. Zmluvná strana v úverovom vzťahu (banka), ktorá poskytla dlžníkovi (klientovi) na stanovenú dobu peňažné prostriedky je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: